Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Symbol oferty
Or.2110.1.2020
Jednostka ogłaszająca
Urząd Gminy Trzydnik Duży Trzydnik Duży 59A 23-230 Trzydnik Duży
Data ogłoszenia
2020-01-31
Termin składania dokumentów
2020-02-10
Wymagane wykształcenie

Wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, rachunkowość, księgowość lub finanse

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

1 . Obywatelstwo polskie.

2. Wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, rachunkowość, księgowość lub finanse.

3. Nieposzlakowana opinia.

4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe.

5. Biegła obsługa komputera, obsługa aplikacji pakietu Microsoft Office.

6. Biegła obsługa urządzeń biurowych np. fax, kserokopiarka, skaner.

7. Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, samorządu

gminnego, o pracownikach samorządowych, kodeksu postepowania administracyjnego,

ochrony danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:

1. Inicjatywa, samodzielność, kreatywność.

2. Umiejętność podejmowania decyzji.

3. Odpowiedzialność.

4. Zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie.

Zakres obowiązków

Zakres wykonywanych działań na stanowisku:

1) dekretowanie i wykonywanie księgowości syntetycznej i analitycznej jednostki (i budżetu) z wyjątkiem prowadzenia ksiąg kont pomocniczych do konta 011, 013, 310, 020, 071,

2) księgowanie syntetyczne i analityczne funduszy,

3) sporządzenie miesięcznych wykazów potraceń i dostarczanie pracownikowi sporządzającemu listy płac w zakresie: KZP - wkłady i pożyczki, ZFŚS - pożyczki,

4) sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych dotyczących wykonania budżetu,

5) prowadzenie księgowości pozabilansowej dla jednostki i budżetu w zakresie zaangażowania wydatków i planowania budżetowego,

6) sporządzanie sprawozdań finansowych: zestawienia zmian w funduszach, rachunku zysków i strat,

7) prowadzenie księgowości materiałowej i bieżące rozliczanie stanu materiałów i przekazywanie dokumentacji z rozliczeń pracownikowi księgowości,

8) prowadzenie księgi środków trwałych i naliczanie amortyzacji,

9) prowadzenie ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Urzędu Gminy i jednostek OSP,

10) sporządzanie okresowych sprawozdań o środkach trwałych,

11) przygotowanie i sporządzanie dokumentacji z okresowych inwentaryzacji,

12) prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,

13) naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem lokali komunalnych i wysyłanie upomnień,

14) windykacja zaległych opłat za wynajem lokali,

15) prowadzenie kont rozrachunkowych w zakresie rozliczeń za wynajem i eksploatację budynków komunalnych,

16) sporządzanie zestawień dowodów księgowych PK do działu księgowości o stanie rozliczeń,

17) sporządzanie specyfikacji dot. ubezpieczenia majątku gminy, współdziałanie z instytucjami ubezpieczeniowymi,

18) wystawianie faktur,

19) sporządzanie list plac za udział w akcjach jednostek OSP.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV).

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia).

4. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wyksztalcenia wyższego (dyplom).

5. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadanie stażu pracy lub innych kwalifikacji i umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach, itp.).

6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

7. Oświadczenie, ze kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

8. Oświadczenie o prowadzeniu, bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

9. Oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ds. księgowości budżetowej (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia).

10. Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży (Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia).

Warunki pracy

Informacja o warunkach pracy:

- praca na cały etat,

- w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy prace na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o prace zawiera się na czas określony (max. 6 miesięcy) - w czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika,

- dopuszcza się zawarcie umowy na czas próbny - 3 miesiące, miejsce w budynku niedostosowanym do potrzeb niepoprawnych (brak windy),

- praca z monitorem ekranowym w pozycji siedzącej powyżej 4 godziny dziennie,

- praca w siedzibie urzędu, kontakty bezpośrednie z petentami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W grudniu 2019 r. /miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia/ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz niepełnosprawnych przekraczał 6%. Postepowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Trzydnik Duży, w I etapie komisja sprawdzi czy kandydaci spełniająwymagania formalne i podejmie decyzję o dopuszczeniu do II etapu. W II etapie zostanie przeprowadzony test wiedzy rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami. Pracodawca zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podawania przyczyny.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59 A, 23-230 Trzydnik Duży w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej" w terminie do 10 lutego 2020 r. do godz. 15°° (Decyduje data wpływu do urzędu). Nie dopuszcza się przesyłania dokumentacji drogą elektroniczna. Aplikacje, które wpłyną do urzędu w innej formie niż zamknięta koperta A4, albo wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Joanna Zbytniewska

Iwona Pączek

Agnieszka Twardygrosz

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Krzysztof Serafin
Dodano do BIP dnia 31-01-2020 12:21:32