Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Trzydnik Duży

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Zarządzenie Nr 205/2021 Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok
Znak
205/2021
Data utworzenia
2021-04-28
Opis

ZARZĄDZANIE Nr 205/2021
WÓJTA GMINY TRZYDNIK DUŻY
z dnia 28 kwietnia 2021r.


w sprawie: zmian budżetu gminy na 2021rok


Na postawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) oraz art. 257 ust.l i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) , zarządzam co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody na zadania zlecone budżetu gminy o kwotę 490 141,23
Zwiększa się dochody na zadania własne budżetu gminy o kwotę 49 905,00
Załącznik Nr 1 „ Dochody budżetu gminy na 2021 r." do uchwały Nr XIX/ł57/2020 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się wydatki na zadania własne budżetu gminy o kwotę 78 381,00
Zmniejsza się wydatki na zadania własne budżetu gminy o kwotę 28 476,00
Zwiększa się wydatki na zadania zlecone budżetu gminy o kwotę 490 141,23
Załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2021 r." do uchwały Nr XIX/157/2020 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody                31 012 679,76                      Wydatki 32 335 974,79
w tym bieżące        28 140 872,23                                   28 087 929,75
Przychody              2 104 11_5,50                        Rozchody 780 820,47
                            33 116 795,26                                   33 116 795,26
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Krzysztof Serafin

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Serafin Krzysztof
Dodano do BIP dnia: 2021-05-17 14:48:19