Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Trzydnik Duży

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Uchwała Nr XXI/167/2021 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Znak
XXI/167/2021
Data utworzenia
2021-03-12
Opis

UCHWAŁA Nr XXI/167/2021
RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY
z dnia 12 marca 2021 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) oraz art. 211,212 i 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala:
§ 1. W budżecie gminy Trzydnik Duży na rok 2021 uchwalonym uchwalą Nr XIX/157/2020 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadza następujące zmiany:
1. Zwiększa plan dochodów na zadania własne o kwotę 21 644,00
2. Zmniejsza plan dochodów na zadania własne o kwotę 46 227,00
Załącznik Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2021 r," do uchwały Nr XIX/157/2020 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r. — otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1.Zmniejsza plan wydatków na porozumienia miedzy j.s.t 163 000,00
2.Zwiększa plan wydatków na zadania własne. o kwotę 285 457,45
3. Zmniejsza plan wydatków na zadania własne o kwotę 147 040,45
4. Zwiększa plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 48,46
5. Zmniejsza plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 48,46
Załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2021 rok" do uchwały Nr XIX/157/2020 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r — otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzydnik Duży na 2021 r." do uchwały Nr XIX/157/2020 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r.— otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
Załącznik Nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 r." do uchwały Nr XIX/157/2020 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r — otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
Załącznik Nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2020 rok" do uchwały Nr XIV/94/2019 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. — otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
Załącznik Nr 8 „Środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa na 2021 r." do uchwały Nr XIX/157/2020 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r — otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi :
Dochody             30 479 297,53                        Wydatki 31 802 592,56
w bieżące            27 607 490,00                                    27 554 547,52
Przychody              2 104 115,50                      Rozchody   780 820,47
                           32 583 413,03                                   32 583 413,03
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Serafin

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Rada Gminy Trzydnik Duży
Dodano do BIP dnia: 2021-05-17 13:31:30