Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

Samodzielne stanowisko ds. oświaty

Symbol oferty
Or.2110.3.2019
Jednostka ogłaszająca
Urząd Gminy Trzydnik Duży Trzydnik Duży 59A 23-230 Trzydnik Duży
Data ogłoszenia
2019-11-18
Termin składania dokumentów
2019-11-27
Wymagane wykształcenie
  1. Wykształcenie wyższe.
  2. Kwalifikacje z organizacji i zarządzania oświatą.
Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe.
3. Kwalifikacje z organizacji i zarządzania oświatą.
4. Co najmniej 5 letni straż pracy  w tym co najmniej 3 lata na stanowisku związanym z nadzorem nad funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych bądź kierowaniem szkołą.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Biegła obsługa komputera, obsługa aplikacji pakietu Microsoft Office oraz znajomość programów do tworzenia i obróbki grafiki.
8. Biegła obsługa urządzeń biurowych np. fax, kserokopiarka, skaner.
9. Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego.
10. Znajomość przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, samorządu gminnego, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o systemie oświaty, prawo oświatowe, przepisy wprowadzające ustawę o prawie oświatowym, Karta Nauczyciela, o finansowaniu zadań oświatowych.
11. Biegła znajomość źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych (pochodzących z programów krajowych i Unii Europejskiej oraz dotacji), praktyczne umiejętności w zakresie aplikowania i rozliczania tych środków.
12. Prawo jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2. Inicjatywa, samodzielność, kreatywność,
3. Umiejętność podejmowania decyzji,
4. Odpowiedzialność,
5. Zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie.

Zakres obowiązków

Zakres wykonywanych działań na stanowisku:
1) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, utrzymaniem i likwidowaniem przedszkoli i szkół podstawowych,
2) nadzór w zakresie organu prowadzącego nad działalnością placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę,
3) ustalanie planu sieci przedszkoli i szkół podstawowych
4) prowadzenie i koordynacja baz danych w ramach Systemu Informacji Oświatowej oraz obowiązującej sprawozdawczości, w szczególności:
    a. zbieranie baz danych od jednostek zobowiązanych do ich przekazywania,
    b. sprawdzanie kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych dotyczących spełniania obowiązku nauki,
    c. scalanie uzyskanych danych,
    d. przygotowywanie danych do przekazania kuratorowi oświaty w terminach określonych przepisami prawa,
    e. przechowywanie posiadanych danych w warunkach zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także modyfikacją uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą,
    f. wydawanie upoważnień do dostępu do bazy danych SIO.
5) analiza i opiniowanie arkuszy organizacji szkół i przedszkoli i przedkładanie ich do zatwierdzenia Wójtowi,
6) koordynacja i pomoc w realizacji przez placówki oświatowe programów i projektów zewnętrznych,
7) realizowanie programów rządowych kierowanych do placówek oświatowych,
8) inspirowanie i pomoc przy wdrażaniu innowacji w funkcjonowaniu placówek oświatowych i metod ich zarządzania,
9) sprawowanie nadzoru nad organizacją rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci przed rozpoczęciem ich nauki w szkole,
10) prowadzenie spraw związanych ze spełnianiem obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 lat zameldowaną na terenie Gminy.
11) rejestrowanie i monitorowanie przyznawanego przez dyrektorów nauczania indywidualnego, wczesnego wspomagania dziecka, rewalidacji,
12) prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów do szkół,
13) prowadzenie spraw związanych z realizacją stypendiów dla uczniów, wydawanie decyzji,
14) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wydawanie decyzji w tym zakresie,
15) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem lub odwoływaniem dyrektorów placówek oświatowych, przygotowanie postępowania konkursowego,
16) opiniowanie powoływania wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych,
17) wnioskowanie o ustalenie wynagrodzenia dyrektorów placówek,
18) dokonywanie w porozumieniu z Kuratorem Oświaty oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych,
19) wnioskowanie o nagrody i odznaczenia oraz kary dla dyrektorów placówek oświatowych,
20) koordynacja działalności placówek oświatowych z terenu Gminy,
21) wykonywanie zaleceń Kuratora Oświaty wynikających z nadzoru pedagogicznego nad szkołami i przedszkolami,
22) przyznawanie i podział środków na dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry kierowniczej placówek oświatowych,
23) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz postępowaniem egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego,
24) występowanie w obronie nauczyciela w przypadku naruszania jego prawa (art. 63 Karty Nauczyciela),
25) prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem nauczycielom Nagrody Wójta Gminy Trzydnik Duży,
26) monitorowanie przebiegu rekrutacji do przedszkoli i szkół,
27) monitorowanie przebiegu egzaminów zewnętrznych,
28) sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za dany rok szkolny,
29) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem niepublicznych placówek oświatowych (ewidencja, nadawanie uprawnień),
30) sporządzanie not obciążeniowych dla Gmin, z których dzieci uczęszczają do innych form wychowanie przedszkolnego i przedszkoli niepublicznych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży,
31) przygotowanie wniosków do MEN o dodatkowe środki dla szkół z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej,
32) opracowywanie cząstkowych analiz, informacji i materiałów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych,
33) dokonywanie bieżących przeglądów szkół i przedszkoli pod kątem organizacji pracy oraz stanu bazy i ich wyposażenia,
34) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
35) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,
36) prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy oraz innych aktów prawnych dotyczących edukacji.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie(Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia).
4. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy( świadectwa pracy, zaświadczenia).
5. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia wyższego( dyplom).
6. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji i umiejętności         (certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach, itp.).
7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
8. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie o prowadzeniu, bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
10. Oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ds. oświaty (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia).
11. Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ds. oświaty w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży (Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia).

Warunki pracy

Informacja o warunkach pracy:
- praca na ½ etatu,
- w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony ( max. 6 miesięcy). - w czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika,
- dopuszcza się zawarcie umowy na czas próbny-3 miesiące,
- miejsce w budynku niedostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych (brak windy),
- praca z monitorem ekranowym w pozycji siedzącej po 4 godziny dziennie,
- praca w siedzibie urzędu, kontakty bezpośrednie z petentami,
- przy wykonywaniu niektórych zadań praca poza siedziba Urzędu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W październiku 2019 r. /miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia/ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz niepełnosprawnych  przekraczał 6%.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59 A, 23-230 Trzydnik Duży w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko ds. oświaty w terminie do 27.11.2019 do godz. 15.00  (Decyduje data wpływu do urzędu)

Uwagi

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Trzydnik Duży, w I etapie komisja sprawdzi czy kandydaci spełniają wymagania formalne i podejmie decyzję o dopuszczeniu do II etapu. W II etapie zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami. Pracodawca zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podawania przyczyny.

Nie dopuszcza się przesyłania dokumentacji drogą elektroniczną.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu w innej formie niż zamknięta koperta A4, albo wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni  telefonicznie i mailowo o terminie i miejscu naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.trzydnikduzy.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy Trzydnik Duży.
Wójt Gminy może odstąpić od wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy na każdym etapie postępowania konkursowego bez podania przyczyny.


Wybrany kandydat
Zdyb Ryszard

Zdyb Ryszard

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Krzysztof Serafin
Dodano do BIP dnia 18-11-2019 13:06:13