Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Trzydnik Duży

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

Kierownik Referatu Infrastruktury i Planowania

Symbol oferty
Or.2110.1.2019
Jednostka ogłaszająca
Urząd Gminy Trzydnik Duży Trzydnik Duży 59A 23-230 Trzydnik Duży
Data ogłoszenia
2019-07-05
Termin składania dokumentów
2019-07-19
Wymagane wykształcenie

Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: ochrona środowiska, budownictwo, inżynieria środowiska, planowanie przestrzenne, zarządzanie, administracja publiczna

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: ochrona środowiska, budownictwo, inżynieria środowiska, planowanie przestrzenne, zarządzanie, administracja publiczna,
 3. Co najmniej czteroletni straż pracy w zakresie zgodnym z zakresem czynności lub prowadzenie działalności gospodarczej o podanym profilu.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 5. Nieposzlakowana opinia,
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Biegła obsługa komputera, obsługa aplikacji pakietu Microsoft Office oraz znajomość programów do tworzenia i obróbki grafiki,
 8. Biegła obsługa urządzeń biurowych np. fax, kserokopiarka, skaner,
 9. Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego,
 10. Znajomość przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, planowania przestrzennego, budownictwa, zamówień publicznych, ochrony środowiska, ochrony zwierząt, gospodarki odpadami,
 11. Biegła znajomość źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych (pochodzących z programów krajowych i Unii Europejskiej oraz dotacji), praktyczne umiejętności w zakresie aplikowania i rozliczania tych środków,
 12. Prawo jazdy kategorii B.

 

 Wymagania dodatkowe:

 

 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 2. Inicjatywa, samodzielność, kreatywność,
 3. Umiejętność podejmowania decyzji,
 4. Odpowiedzialność,
 5. Zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie.
Zakres obowiązków

1)    Kierowanie bieżącą pracą referatu;

2)    Nadzór nad realizacją inwestycji, w tym dofinansowanych ze środków zewnętrznych,

3)     Nadzór nad realizacją spraw związanych z planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, utrzymaniem czystości i porządku w gminie;

4)    Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, pomocowych i dotacji na zadania realizowane przez Gminę( pozyskiwanie źródeł finansowania, opracowywanie, składania i realizacja projektów),

5)     Nadzór oraz prowadzeniem postępowań w sprawie zamówień publicznych;

6)    Opracowanie dokumentów strategicznych oraz nadzór nad opracowaniem i realizacją projektów rocznych i wieloletnich programów i planów.

Wymagane dokumenty
 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys (CV),
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,(Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia)
 4. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy( świadectwa pracy, zaświadczenia),
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia wyższego( dyplom),
 6. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji i umiejętności         (certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach, itp.),
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
 9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 10. Oświadczenie o prowadzeniu, bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
 11. Oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Referatu Infrastruktury I Planowania w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia),
 12. Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Referatu Infrastruktury i Planowania w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży (Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia).
Warunki pracy

Informacja o warunkach pracy:

- pełny wymiar czasu pracy,

 -w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym    kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony ( max. 6 miesięcy). - w czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika,

- dopuszcza się zawarcie umowy na czas próbny-3 miesiące,

- miejsce w budynku niedostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych ( brak windy),

- praca z monitorem ekranowym w pozycji siedzącej ponad 4 godziny dziennie,

- praca w siedzibie urzędu, kontakty bezpośrednie z petentami,

- przy wykonywaniu niektórych zadań praca poza siedziba Urzędu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W czerwcu 2019 r. /miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia/ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz niepełnosprawnych nie  przekraczał 6%.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Trzydnik Duży, w I etapie komisja sprawdzi czy kandydaci  spełniają wymagania formalne i podejmie decyzję o dopuszczeniu do II etapu. W II etapie zostanie przeprowadzony pisemny test sprawdzający wiedzę z zakresu administracji samorządowej. W III etapie komisja przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59 A, 23-230 Trzydnik Duży w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Referatu Infrastruktury I Planowania’’ w terminie do 19.07.2019 do godz. 15.00  ( Decyduje data stempla pocztowego)

Nie dopuszcza się przesyłania dokumentacji drogą elektroniczną.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu w innej formie niż zamknięta koperta A4, albo wpłyną do Urzędu po  wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni  telefonicznie i mailowo o terminie i miejscu naboru.

Uwagi

        Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.trzydnikduzy.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy Trzydnik Duży.


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Krzysztof Serafin
Dodano do BIP dnia 05-07-2019 15:38:46