Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Księżej

Jednostka ogłaszająca
Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Księżej 23-230 Trzydnik Duży
Data ogłoszenia
2015-06-08
Termin składania dokumentów
2015-06-24
Wymagane wykształcenie
Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania: 1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska w danej szkole, 2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.
Wymagania związane ze stanowiskiem
Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania: 1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska w danej szkole, 2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, 3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, 4) uzyskał: a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie pięciu lat pracy lub b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, 5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, 7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, 9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168). 1.2. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe, posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w pkt 1.1. ppkt 2-9. 1.3. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 167) spełniający wymagania określone w pkt.1.1. z wyjątkiem wymogu o którym mowa w ppkt. 4a i 4b.
Wymagane dokumenty
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Księżej, 2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności: - informację o stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela albo - stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, 3) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela tej szkoły, 4) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, 5) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię ukończenia studiów magisterskich, 6) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, 7) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, 8) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela akademickiego, 9) zaświadczenie lekarskie o spełnieniu warunków zdrowotnych i niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 10) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 11) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), 12) oświadczenie że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe, 13) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne 14) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168) 15) oświadczenia o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. Nr 63 z 2007 r., poz. 425 z późn. zm.) albo informacja o której mowa w art.7 ust.3a tej ustawy, 16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Miejsce składania dokumentów
Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (nr telefonu do kontaktu) i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Księżej, 23-230 Trzydnik Duży” w terminie do 24 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 na adres: Wójt Gminy Trzydnik Duży, 23-230 Trzydnik Duży, (sekretariat p. nr 8).
Uwagi
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Trzydnik Duży. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wybrany kandydat
Anna Kot

Uzasadnienie wyboru
W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie : "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Księżej" Komisja konkursowa w tajnym głosowaniu wybrała kandydata
Anna Kot

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Franciszek Wójt Gminy Kwiecień
Dodano do BIP dnia 08-06-2015 14:35:29