Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Trzydnik Duży

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

Stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym

Jednostka ogłaszająca
Urząd Gminy Trzydnik Duży Trzydnik Duży 59A 23-230 Trzydnik Duży
Data ogłoszenia
2020-11-23
Termin składania dokumentów
2020-12-02
Wymagane wykształcenie

Wykształcenie wyższe oraz studia podyplomowe z zakresu prawa pracy lub zarządzania zasobami ludzkimi.

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania związane ze stanowiskiem:
Niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe oraz studia podyplomowe z zakresu prawa pracy lub zarządzania zasobami ludzkimi.
2. Co najmniej 5 letni staż pracy.
3. Znajomość przepisów z zakresu: prawa pracy, o systemie ubezpieczeń społecznych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw. Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania urzędu.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Obywatelstwo polskie jak również obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
7. Pełna zdolność do czynności prawnych.
8. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
2. Inicjatywa, samodzielność, kreatywność.
3. Komunikatywność , wysoka kultura osobista, dyskrecja.
4. Sumienność, dokładność.
5. Umiejętność stosowania i interpretacji prawa.

Zakres obowiązków

1. Prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem, rozwiązywaniem stosunku pracy.
2. Prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu oraz dyrektorów jednostek.
3. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, sporządzanie sprawozdań, opracowywanie projektów regulaminów.

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV) zawodowy.
3. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy( świadectwa pracy, zaświadczenia).
4. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia wyższego( dyplom).
5. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji i umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach, itp.).
6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.
8. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
9. Pisemna zgoda Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
10. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, w przypadku gdy zamierza on skorzystać z uprawnienia określonego w art.lSa ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych

Warunki pracy

Informacja o warunkach pracy:
1. Pełny wymiar czasu pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (max. 6 miesięcy). - w czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
4. Praca przy komputerze.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W październiku 2020 r. /miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia/ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz z załącznikami Nr 1 i 2 należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59 A, 23-230 Trzydnik Duży w zamkniętej kopercie ( z adresem do korespondencji) z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym w terminie do 02 grudnia 2020 r. do godz. 15.00
Nie dopuszcza się przesyłania dokumentacji drogą elektroniczną.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu w innej formie niż zamknięta koperta albo wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.trzydnikduzy.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy Trzydnik Duży.


Wybrany kandydat
Drzymała Teresa

Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru: kandydatka spełniała wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Posiada wiedzę teoretyczna, odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, stanowiące gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków.
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Krzysztof Serafin
Dodano do BIP dnia 23-11-2020 15:15:49