Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Obwieszczenie Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 21.10.2020r. znak: PP.6733.1.2020 zawiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego realizowanej na działkach ozn. nr ew. 485, 357, 689, 347/3, 344/2, 344/3, 687/2, 339/1, 338/1, 335/2, 333/2, 331 położonych w obrębie geodezyjnym Liśnik Mały (nr 0005), gmina Trzydnik Duży
Znak
PP.6733.1.2020
Data utworzenia
2020-10-21
Opis

Trzydnik Duży, dn. 21.10.2020 r.

PP.6733.1.2020

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) Wójt Gminy Trzydnik Duży

Wójt Gminy Trzydnik Duży  zawiadamia strony:

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego realizowanej na działkach ozn. nr ew. 485, 357, 689, 347/3, 344/2, 344/3, 687/2, 339/1, 338/1, 335/2, 333/2, 331 położonych w obrębie geodezyjnym Liśnik Mały (nr 0005), gmina Trzydnik Duży.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w budynku Urzędu Gminy Trzydnik Duży pokój nr 23 w godzinach 730 – 1530  z wyłączeniem dni wolnych od pracy można zapoznać się

z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi lub wnioski.

W przypadku braku zastrzeżeń obecność nie jest obowiązkowa.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania w/w decyzji kończącej postępowanie jest Wójt Gminy Trzydnik Duży.

Nadmienia się, że zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14  dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Wójt Gminy

Krzysztof Serafin

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Serafin Krzysztof
Dodano do BIP dnia: 2020-10-21 12:19:13