Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Zarządzenie Nr 168/2020 Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Trzydnik Duży z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok’’ oraz ,, Wieloletniego programu współpracy Gminy Trzydnik Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025.’’
Znak
168/2020
Data utworzenia
2020-10-26
Opis

Zarządzenie Nr 168/2020
Wójta Gminy Trzydnik Duży

z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji  projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Trzydnik Duży z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok’’ oraz ,, Wieloletniego programu współpracy Gminy Trzydnik Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025.’’

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. 2020 r., poz. 713), art. 5a  ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2020 r., poz. 1057) oraz § 4 ust. 1 i ust. 2 uchwały Nr XL/226/10 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia  9 listopada  2010 r. w sprawie  szczegółowego sposobu konsultowania  z radą działalności pożytku  publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011.19.511 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam konsultacje projektów uchwał w sprawach:

  1. Rocznego programu współpracy Gminy Trzydnik Duży z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
  2. Wieloletniego programu współpracy Gminy Trzydnik Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025.
  3. Projekty, o których mowa w ust.1 i 2 stanową załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wraz z informacją o konsultacjach zamieszczone zostanie:

  1. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzydnik Duży,
  2. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
  3. Na stronie internetowej Gminy.

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 26 października 2020r. do dnia 9 listopada 2020r.

§ 4. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59A, 23-230 Trzydnik Duży, lub w formie elektronicznej na adres: ugtrzydnik@ops.pl.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Krzysztof Serafin

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Serafin Krzysztof
Dodano do BIP dnia: 2020-10-26 13:43:45