Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Klauzula informacyjna dotycząca transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad z sesji Rady Gminy Trzydnik Duży
Data utworzenia
2020-06-22
Opis

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk obrad z sesji Rady Gminy Trzydnik Duży

 

Szanowni Państwo !
Uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy Trzydnik Duży są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy Trzydnik Duży Państwa dane ( wizerunek) są przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r., Nr 119, s. 1 z późn. ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO.

Zasada jawności i dostępności do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej została przewidziana w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 713), a także w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.).


TRANSMISJA OBRAD SESJI RADY GMINY JEST DOSTĘPNA W SIECI INTERNET, NATOMIAST ODNOŚNIKI DO ARCHIWALNYCH NAGRAŃ Z SESJI ZAMIESZCZANE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY: www. trzydnikduzy.pl/ w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzydnik Duży


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO)--(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wójt Gminy Trzydnik Duży
z siedzibą: Trzydnik Duży 59 A, 23 230 Trzydnik Duży,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych adres e mail: inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl
adres do korespondencji: Trzydnik Duży 59 A, 23 230 Trzydnik Duży,
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zawiązku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 713) tj. art. 20 ust. 1b ,,Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obrazi dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty” oraz w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.)
4. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora oraz odbiorcom zainteresowanym w związku z tym, iż nagranie z obrad rady stanowi informacje publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
5. Pani/ Pana dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa nagrania zapisane na nośnikach danych są
archiw izowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, / Rozdział III RODO Prawa osoby, której dane dotyczą /art. 15 22 / szczegółowo określa zasady o przysługujących Pani/ Panu prawach/,
7. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. Podanie Pani/ Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
9. Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych nie podlega Pani/ Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Błaszczak Konrad
Dodano do BIP dnia: 2020-07-06 14:32:08